هادی بنارضوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچهارم تير ۱۳۶۷، در جبهه جزيره مجنون به شهادت رسيد و اثرى از پيكرش به دست نيامد.


تولد

[ویرایش]

نوزدهم آذر ۱۳۴۴، در مشهد به دنيا آمد. پدرش محمدعلى، كارمند بود و مادرش مرضيه نام دارد. تا پايان دوره كارشناسى در رشته رياضى كاربردى دانشگاه فردوسى مشهد درس خواند.

شهادت

[ویرایش]

به عنوان پاسدار وظيفه درجبهه حضور يافت. چهارم تير ۱۳۶۷، در جبهه جزيره مجنون به شهادت رسيد و اثرى از پيكرش به دست نيامد. سمت او هنگام شهادت بى سيم چى بود.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ اعلام شهدای دانشجو، نشر شاهد، تهران،۱۳۹۱، ص ۴۹


جعبه ابزار